Проект SESP

SESP platform is ready

Цел на проекта

Резултати

Предистория

Социалните предприятия в ЕС наброяват повече от 2 милиона предприятия (10% от всички Европейски фирми) и осигуряват работа на над 11 милиона работници и служители (равняващи се на 6% от трудоспособното население в Европа). Социалните предприятия са представени в почти всеки сектор на икономиката и промишлеността, като банки, застраховане, земеделие, занаятчийство, търговски услуги, здравеопазване, социални услуги и т.н. В голямата си част социалните предприятия попадат в категорията на малките и средни предприятия. Социалните предприятия се характеризират със силна лична ангажираност на членовете на управленския състав на дружеството и липсата на търсене на печалба, насочена към увеличаване на първоначалния капитала на акционерите.

Социалните предприятия са създадени, за да изпълнява социални нужди, да създават заетост, да се борят с бедността, да насърчават местното икономическо развитие, участието на гражданите в процесите на създаване на политики, да интегрират представители на групите в неравностойно положение на пазара на труда, да въвеждат нови методи за производство и предоставяне на стоки и услуги, да отдават предимство на добавената социална стойност.

В политиката на Комисията за развитие на предприятията се посочва, че "така наречената социална икономика, включително кооперациите, взаимоспомагателните дружества, фондации и социални предприятия, предлага широка гама от продукти и услуги в цяла Европа и генерира милиони работни места". Социалните предприятия са част от тази политика, насочена към насърчаване на предприятията, като цяло и по-специално на малките и средни предприятия, независимо от тяхната форма на управление. Действията, предвидени в Small Business Act for Europe, също помагат на социалните предприятия да се изправят пред предизвикателства, създадени от глобализацията, бързите технологични промени и световната икономическа криза.

Тези предприятия, които гледат към бъдещето и които планират стратегически, имат предимство пред своите конкуренти, за да бъдат в състояние да реагират на променящата се глобална икономическа среда. Стратегическото планиране се смята за един от най-важните показатели за иновации и развитие, балансиран растеж и укрепване на профила на компанията.

strategy-train-logo isede-net Social Entrepreneurship Funds        EU ENTERPRISE